Rapi Abbi
Mor. Team Sajo Gina AK(B)
Far. Thomsebo Shaun AK(DK)

Abbi bor i sverige hos Thomas Jarlson