Rapi Abbi
Mor. Team Sajo Gina AK(B) Hd/ED normal/normal
Far. Thomsebo Shaun AK(DK) Hd/ED normal/normal

Abbi bor i sverige hos Thomas Jarlson